Regulamin UTW

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pionkach jest filią Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, mającym zaspokoić potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej osób mających na to czas i chęć.

Słuchaczem UTWwP może być każdy zainteresowany możliwością ustawicznego kształcenia się.

I Podstawy prawne

UTWwP działa w oparciu o Status Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, a w szczególności rozdział II § 5 punkt 2 Statusu mówiący o prowadzeniu działalności upowszechniania i edukacji w dziedzinie kultury i sztuki.

II Struktura

 1. Działalność UTWwP jest integralnie związana z Miejskim Ośrodkiem Kultury i jako jedna z form jego działalności podlega Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 2. Za całokształt działań dydaktyczno – organizacyjnych UTW odpowiedzialnych jest dwóch koordynatorów do spraw UTW wyznaczonych przez dyrektora MOK..
 3. Rada słuchaczy wybierana przez słuchaczy UTWwP jest ciałem doradczym.
 4. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia, oraz letniego – od lutego do czerwca.

III Finanse

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zapewnia:
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć i wykładów
 • prace koordynatorów
 • obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny
 • obsługę finansowo – księgową
 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność UTWwP pochodzą z:
 • opłat za zajęcia programowe
 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego
 • dofinansowań przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
 1. Wysokość opłat semestralnych (czesne, zajęcia programowe) ustalana jest na początku roku akademickiego przez koordynatorów UTWwP w uzgodnieniu z Dyrektorem MOK, na podstawie wyników finansowych poprzedniego roku i z uwzględnieniem programu bieżącego roku.
 2. Opłaty wnoszone przez słuchaczy są przyjmowane przez księgowość MOK. Nie są zwracane.
 3. Wszystkie decyzje finansowe UTWwP muszą uzyskać akceptacje Dyrektora MOK oraz Głównego Księgowego
 4. Koordynatorzy pracy UTWwP zobowiązani są do przedstawienia Dyrektorowi i Głównemu Księgowemu kosztorysu wstępnego na każdy semestr akademicki UTWwP 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

IV Zasady organizacji pracy

 1. Za organizację pracy i przygotowanie materiałów merytorycznych związanych z przygotowaniem programu UTWwP odpowiadają koordynatorzy UTWwP, wyznaczeni przez Dyrektora MOK.

Odpowiadają oni za:

 • Plan zajęć, ich poziom merytoryczny oraz prawidłową i terminową realizację
 • Właściwą i rzetelną dokumentację
 • Zgodność działania z przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora
 • Bieżące informowanie Dyrektora o stanie realizacji spraw z zakresu działania UTWwP
 • Umieszczanie informacji w gablocie UTW o dowolnych zajęciach
 1. Dyrektor MOK podpisuje korespondencję wychodzącą i podpisuje wraz z Głównym Księgowym dokumenty finansowe.
 2. Koordynatorzy prac UTWwP powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu prac UTWwP w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo w przypadku nieobecności.

V Rada Słuchaczy

 1. Rada Słuchaczy wspiera działania koordynatorów UTWwP.

Do jej zadań należy:

 • Doradztwo merytoryczne
 • Opiniowanie i współorganizowanie zajęć
 • Inicjowanie wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych.
 1. Wybór Rady Słuchaczy
 • Rada wybierana jest w wyborach bezpośrednich na walnym zebraniu słuchaczy
 • Rada wybierana jest na 2 lata
 • Kandydaci muszą być słuchaczami UTWwP i wyrazić zgodę na kandydowanie
 • Kandydaci zgłaszani są przez: słuchaczy UTWwP, Dyrektora MOK oraz koordynatorów UTWwP
 1. W skład Rady wchodzi 3 osoby. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz zastępcę.

VI Słuchacze

 1. Słuchacze mają prawo do:
 • brania udziału we wszystkich rodzajach prowadzących zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami płatności, określonymi przez koordynatorów UTWwP
 • inicjowanie nowych form działalności programowych i twórczych
 • zgłaszania swoich uwag i wniosków do koordynatorów UTWwP i Dyrektora MOK
 1. Słuchacze zobowiązani są do:
 • stosowania się do postanowień Regulaminu Organizacyjnego UTWwP
 • przestrzegania wszystkich ustaleń Dyrektora MOK i koordynatora UTWwP
 • zapisania się na wybrane przez siebie zajęcia/warsztaty
 • dotrzymywania terminów wnoszenia składek semestralnych i miesięcznych za zajęcia do 25-ego dnia każdego miesiąca
 • systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach złożenia stosownego oświadczenie
 • w przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w UTW student obowiązany będzie do opłacania składek
 • właściwego zachowania a w szczególności:
 • nie spóźniania się na wykłady i zajęcia fakultatywne
 • pozostawienie okryć w szatni
 • szacunku wobec siebie oraz koordynatorów.
 1. Słuchacz, który nie opłaci w terminie składek semestralnych będzie skreślony z listy słuchaczy. W pewnych przypadkach losowych, za zgodą Dyrektora i koordynatorów UTWwP, składka może być wniesiona w późniejszym terminie lub słuchacz może być zwolniony z jej opłaty.
 2. Osoby nie będące słuchaczami UTWwP mają możliwość uczestniczenia w zajęcia dodatkowych wykładach oraz wyjazdach grupowych, jeśli są wolne miejsca, uiszczając jednorazową opłatę.
 3. Wybór przedmiotów z zajęć programowych następuje na początku semestru. Słuchacze po zapisaniu się na zajęcia programowe zobowiązują się do uiszczenia opłaty miesięcznej do końca semestru.
 4. Każdy słuchacz ma obowiązek potwierdzenia na piśmie faktu zapoznania się z regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach.

Najnowsze