Regulamin UTW

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pionkach jest filią Mazowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, mającym zaspokoić potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej osób mających na to czas i chęć.

I. Podstawy prawne

 1. UTWwP działa w oparciu o Statut Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, a w szczególności rozdział II § 5 punkt 2 Statutu mówiący o prowadzeniu działalności upowszechniania i edukacji w dziedzinie kultury i sztuki.
 2. Siedzibą UTWwP jest siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, ul. Radomska 1, 26 – 670 Pionki.

II. Struktura organizacyjna UTW

 1. Działalność UTWwP jest integralnie związana z Miejskim Ośrodkiem Kultury i jako jedna z form jego działalności podlega Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 2. UTWwP kieruje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
 3. Za całokształt działań dydaktyczno – organizacyjnych UTW odpowiedzialnych jest dwóch koordynatorów do spraw UTW wyznaczonych przez dyrektora MOK.
 4. Koordynatorzy UTWwP współpracują z pracownikami naukowymi oraz osobami i organizacjami gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów oraz zajęć.
 5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy UTWwP jest Rada Słuchaczy UTW.
 6. Rada Słuchaczy UTW jest ciałem doradczym.
 7. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia, oraz letniego – od lutego do czerwca.

III. Zakres i formy działalności UTW

 1. Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia i aktywności społecznej przez całe życie.
 2. Ułatwienie osobom starszym lepszego zrozumienia współczesnego świata oraz prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.
 3. Umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.
 4. UTW realizuje swoje cele poprzez:
 5. organizowanie wykładów, zajęć stacjonarnych, wycieczek, lektoratów, itp.,
 6. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych.
 7. UTW może realizować swe cele poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach, w kraju i za granicą.

IV. Kryteria naboru uczestników

 1. Słuchaczem UTW może zostać każdy mieszkaniec miasta lub gminy Pionki, który zakończył już swą karierę zawodową (emeryt, rencista, również bezrobotny) i osiągnął wiek 50+, a także pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Pionki.
 2. Osoby zainteresowane przystąpieniem w poczet Słuchaczy UTW, zobowiązane są do wypełnienia deklaracji członkostwa i dostarczenia jej od 4 września 2023 r. do MOK Pionki (ul. Radomska 1). Deklarację członkostwa można pobrać ze stron internetowej MOK pod adresem https://mok.pionki.pl/informator-utw/ lub odebrać w punkcie informacji MOK.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin, Słuchacz UTW równocześnie daje MOK prawo do nagrywania i fotografowania swojej osoby podczas wykładów i zajęć fakultatywnych oraz innych form prowadzonej działalności w ramach UTW. Ponadto Słuchacz UTW wyraża zgodę na wykorzystanie przez MOK lub przez inne osoby na zlecenie MOK swojego wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)) w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie materiałów (także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji zajęć i wykładów), służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej MOK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
 • mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej MOK, serwisie społecznościowym Facebook, Instagram, czy też w serwisie YouTube.
 • Telewizji Lokalnej Kurier Pionkowski,
 • Mediach lokalnych,
 • Broszurach, ulotkach, gazetkach, itp.

Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 1. MOK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej MOK.
 2. Słuchacz UTW w każdym momencie może wycofać udzieloną zgodę, bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z wypisaniem się z UTW.

V. Prawa i obowiązki Słuchacza UTW

 1. Słuchacze mają prawo do:
 • brania udziału we wszystkich rodzajach prowadzących zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami płatności, określonymi przez koordynatorów UTWwP
 • inicjowanie nowych form działalności programowych i twórczych
 • zgłaszania swoich uwag i wniosków do koordynatorów UTWwP i Dyrektora MOK
 1. Słuchacze zobowiązani są do:
 • stosowania się do postanowień Regulaminu Organizacyjnego UTWwP
 • przestrzegania wszystkich ustaleń Dyrektora MOK i koordynatora UTWwP
 • zapisania się na wybrane przez siebie zajęcia/warsztaty
 • dotrzymywania terminów wnoszenia składek semestralnych i miesięcznych za zajęcia do 25-ego dnia każdego miesiąca
 • systematycznego uczestnictwa w zadeklarowanych przez siebie zajęciach
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach złożenia stosownego oświadczenia
 • w przypadku niepoinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w UTW student obowiązany będzie do opłacania składek
 • właściwego zachowania, a w szczególności:
 • nie spóźniania się na wykłady i zajęcia fakultatywne
 • pozostawienie okryć w szatni
 • szacunku wobec siebie oraz koordynatorów.
 1. Słuchacz, który nie opłaci w terminie składek semestralnych będzie skreślony z listy słuchaczy. W pewnych przypadkach losowych, za zgodą Dyrektora i koordynatorów UTWwP, składka może być wniesiona w późniejszym terminie lub słuchacz może być zwolniony z jej opłaty.
 2. Osoby nie będące słuchaczami UTWwP mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wykładach oraz wyjazdach grupowych, jeśli są wolne miejsca, uiszczając jednorazową opłatę.
 3. Wybór przedmiotów z zajęć programowych następuje na początku semestru. Słuchacze po zapisaniu się na zajęcia programowe zobowiązują się do uiszczenia opłaty miesięcznej do końca semestru.
 4. Każdy słuchacz ma obowiązek potwierdzenia na piśmie faktu zapoznania się z regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach.
 5. W pomieszczeniach MOK liczba miejsc jest ograniczona.
 6. W szczególnych sytuacjach Słuchacz UTW może być relegowany z UTW. Dotyczy to szczególnie niegodnego i uciążliwego zachowania się Słuchacza UTW oraz nie stosowania się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

VI. Rada Słuchaczy

 1. Rada Słuchaczy wspiera działania koordynatorów UTWwP.
 2. Radę Słuchaczy wybierają spośród siebie słuchacze UTW podczas spotkania organizacyjnego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Rada Słuchaczy jest organem przedstawicielskim słuchaczy UTW, której zadaniem jest współudział w tworzeniu i funkcjonowaniu UTW w celu realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie.

Do jej zadań należy:

 • Doradztwo merytoryczne
 • Opiniowanie i współorganizowanie zajęć
 • Inicjowanie wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych.

4. Wybór Rady Słuchaczy

 • Rada wybierana jest w wyborach bezpośrednich na walnym zebraniu słuchaczy
 • Rada wybierana jest na dwa lata
 • Na wniosek Dyrektora MOK lub Słuchaczy UTW wybory mogę się odbyć w innym terminie
 • Kandydaci muszą być słuchaczami UTWwP i wyrazić zgodę na kandydowanie
 • Kandydaci zgłaszani są przez: słuchaczy UTWwP, Dyrektora MOK oraz koordynatorów UTWwP
 1. W skład Rady wchodzi od 3 do 4 osób.

VII. Zadania koordynatora UTW

 1. Za organizację pracy i przygotowanie materiałów merytorycznych związanych z przygotowaniem programu UTWwP odpowiadają koordynatorzy UTWwP, wyznaczeni przez Dyrektora MOK.

Odpowiadają oni za:

 • Plan zajęć, ich poziom merytoryczny oraz prawidłową i terminową realizację
 • Właściwą i rzetelną dokumentację
 • Zgodność działania z przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora
 • Bieżące informowanie Dyrektora o stanie realizacji spraw z zakresu działania UTWwP
 • Umieszczanie informacji w gablocie UTW o dowolnych zajęciach
 • Informowanie słuchaczy o wydarzeniach, zajęciach oraz spotkaniach
 1. Dyrektor MOK podpisuje korespondencję wychodzącą i podpisuje wraz z Głównym Księgowym dokumenty finansowe.
 2. Koordynatorzy prac UTWwP powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu prac UTWwP w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwo w przypadku nieobecności.

VIII. Finanse, baza lokalowa, obsługa

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zapewnia:
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć i wykładów
 • prace koordynatorów
 • obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny
 • obsługę finansowo – księgową
 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność UTWwP pochodzą z:
 • opłat za zajęcia programowe
 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego
 • dofinansowań przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
 1. Wysokość opłat semestralnych (czesne, zajęcia programowe) ustalana jest na początku roku akademickiego przez koordynatorów UTWwP w uzgodnieniu z Dyrektorem MOK, na podstawie wyników finansowych poprzedniego roku i z uwzględnieniem programu bieżącego roku.
 2. Opłaty wnoszone przez słuchaczy są przyjmowane przez księgowość MOK. Nie są zwracane.
 3. Wszystkie decyzje finansowe UTWwP muszą uzyskać akceptację Dyrektora MOK oraz Głównego Księgowego
 4. Koordynatorzy pracy UTWwP zobowiązani są do przedstawienia Dyrektorowi i Głównemu Księgowemu kosztorysu wstępnego na każdy semestr akademicki UTWwP 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

IX. Wytyczne dotyczące wykorzystania wizerunku logo UTW

Właścicielem logo UTW jest MOK. Wykorzystanie logo przez inne podmioty może nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie MOK.

X. Zmiany treści Regulaminu dokonuje MOK

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia UTW, a wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Dyrektor MOK.
 2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala dyrektor MOK, która zastrzega sobie także prawo do wprowadzania zmian w jego treści.

Najnowsze