Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane na stronie internetowej mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym agata.chmielewska@mok.pionki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 780 068 711. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się przy ul. Radomskiej 1. Nie ma ich przed budynkiem ul. Zakładowa 5.

W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach ul. Radomska 1 wybudowany jest podjazd oraz zamontowany jest oznakowany przycisk przywoławczy na frontonie ściany budynku. Wejście do budynku wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przedsionku po lewej stronie znajduje się portiernia. Przed wejściem do budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Lokal nie jest wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia wejścia dla osób z niepełnosprawnościami na teren Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach ul. Zakładowa 5. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest parter i piętro. W budynku jest platforma przyschodowa. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń gastronomicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również tłumacza języka migowego.

Najnowsze