Wykład zdalny dla Słuchaczy UTWwP

0
340
Wyświetleń:

Zapraszamy do udziału w wykładzie zdalnym w ramach projektu
„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowanego
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wykłady w ramach projektu organizowane
są zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu we własnym domu, bez konieczności bezpośrednich spotkań mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia.


Poniżej znajdziecie Państwo zaproszenie z linkiem umożliwiającym dołączenie do spotkania za pośrednictwem Microsoft Teams. Aby wziąć udział
w spotkaniu należy kliknąć w zamieszczony poniżej link i dołączyć do spotkania w terminie i o godzinie określonej na plakacie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji,
a następnie postępować zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie komputera, tabletu lub telefonu. Konieczne będzie wpisanie swojego imienia
i nazwiska, co pozwoli na identyfikację uczestników spotkania.

Zaproszono Cię do dołączenia do spotkania
w usłudze Microsoft Teams


Tytuł: Rytuały – od kwitnących wiśni, przez islam, hinduizm, buddyzm, judaizm po chrześcijaństwo.
Wykładowca – Dr Elżbieta Wnuk – Lisowska

Dołącz na komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zarządzaj ustawieniami prywatności w opcjach spotkania

Szczegółowa instrukcja logowania na spotkanie znajduje się w załączniku na dole strony.

Wykorzystując powyżej zamieszczony link i biorąc udział w spotkaniu akceptują Państwo informacje w formie oświadczeń zamieszczonych poniżej, koniecznych z punktu widzenia poprawności realizacji projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicząc w spotkaniu oświadczam, że:

  1. Oświadczam, że jestem osobą powyżej 55 roku życia i mieszkam na terenie województwa mazowieckiego. Tym samym spełniam warunki uczestnictwa w projekcie „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, określone w „Zasadach realizacji projektu”.
  2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną poniżej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wsparcia w ramach projektu pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w ramach projektu w materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie internetowej oraz do celów sprawozdawczych z realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości zadania publicznego.
  3. Oświadczam, że akceptuję fakt, iż Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania wykładu/spotkania w formie plików Video, zrzutów ekranu lub w innej formie umożliwiającej dokumentowanie przebiegu spotkania, liczby jego uczestników i jego tematyki, co jest konieczne z punktu widzenia sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a. Obowiązki Administratora Danych Osobowych realizują wspólnie Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), na podstawie Umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”.
b.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rcp@radom.net.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  a, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty dokonujące weryfikacji i kontroli poprawności działań podejmowanych w ramach realizowanego zadania publicznego, o którym mowa w pkt. c.
e. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i w okresie niezbędnym do właściwej realizacji i rozliczenia projektu pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji.
f.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
g. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
h. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań, o których mowa w pkt c, co wiązało się będzie z brakiem możliwości udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt. c.

 

Komentarze